JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2024. MÁJUS 8. NAPJÁTÓL A WEBSHOPOKNÁL. FRISSÍTVE – 2024.05.09.

FRISSÍTÉS

A 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, mely a tartós fogyasztási cikkek termékkategóriáját tartalmazza 2024. július 1. napjáig hatályban marad.

2024. május 7. napján 23:00 órakor hatályba lépett egy kormányrendelet (101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet), melynek 2. alcíme módosította az április 23. napján elfogadott „A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása” rendelet 1. számú mellékletet 2024. május 8. napjával  hatályon kívül helyező szakaszát, és annak hatályba lépését 2024. július 1. napjára módosította.

Változnak a jótállás és az elállás szabályai 

A legutóbb 2024. január 1. napjával kellett minden webáruház ÁSZF-ét módosítani a békéltető testületek eljárásában és felépítésében bekövetkezett változások miatt. 

Nem sokáig kellett várni az újabb – webáruházakat is érintő  – fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezések változására, 2024. május 8. napjával ugyanis ismét webshop ÁSZF-eket érintő jogszabályváltozások lépnek hatályba, melyek fontos fogyasztói jogok, a jótállás és az elállás szabályait érintik.

A fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) Korm. rendeletet 2024.04.23. napján kihirdették, és a webáruházak ÁSZF-ét érintő módosításokat már 2024. május 8. napjával át kell vezetni, de életbe lépnek olyan változások is, melyek a vállalkozások mindennapi működését érintik.

A Fogyasztó Barát ügyfeleinek nincs teendője az ÁSZF módosítását illetően, hiszen minden jogszabályváltozáskor automatikusan frissülnek a szolgáltatást használók dokumentumai. A blog bejegyzés azonban nekik is szól, hiszen bemutatásra kerülnek a változások részletesebben is, továbbá ÁSZF-et nem, de a mindennapi működést érintő új szabályokról is szó lesz.

Annak a webáruház tulajdonosnak, aki még nem bízta másra az ÁSZF-ének karbantartását, most figyelnie kell, mert rövid idő áll rendelkezésre a módosítások áttanulmányozására és azok alkalmazására, a webáruházának ÁSZF-ébe történő átvezetésére.

Mikortól kell alkalmazni az új szabályokat, mikor kell módosítani a webshop ÁSZF-ét?

2024.05.08. napjával módosul az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet), az ÁSZF-et érintő minden változást már ettől a naptól át kell vezetni az ÁSZF-ekben. 

Az alábbiakban összefoglalóan, majd részletezve is ismertetjük a rendkívül rövid időn belül életbe lépő változásokat.

Mik a webshopokat érintő főbb változások?

 • minimum 2 év jótállást kell vállalni a tartós fogyasztási cikkekre (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • külön miniszteri rendelet sorolja fel a tartós fogyasztási cikkek termékkategóriáit (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • a jótállási jegyet legkésőbb a termék átadását követő napon kell a fogyasztónak átadni (eddig a termékkel együtt kellett) valamint törlésre kerül, hogy igazolható módon kell átadni azt (2024.05.08. napjától hatályos),
 • a jótállás feltétele lehet a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése mellet annak megfelelő üzemben tartása is (2024.05.08. napjától hatályos),
 • a vállalkozásnak elsősorban a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat kell visszatéríteni a vásárló részére (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • harmadik javítást követő ismételt meghibásodás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • jótállási igény a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is bejelentheti, eddig csak érvényesíthette (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • változik a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • a vásárló elállás esetén a webáruház üzlethelyiségében is visszaadhatja a terméket, nem kell a vállalkozás címére visszaküldeni (ÁSZF-et érintő változás, 2024.05.08. napjától hatályos),
 • a Posta rendelet 2024. március 28. napjától webáruházakra kötelezést megállapító rendelkezése fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül, és annak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el az általános fogyasztóvédelmi hatósági és eljárási szabályok alapján (2024.05.08. napjától hatályos),
 • adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért a kereskedő és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője egyetemlegesen felel (2024.08.21. napjától hatályos).

Mit kell módosítani az ÁSZF-ekben?

Nézzük meg részletesebben első körben az ÁSZF-eket érintő változásokat.

1. Megszűnik az 1 év jótállás

A legfontosabb változás, hogy minimum 2 év jótállást kell biztosítani a tartós fogyasztási cikkekre.

Rendelet jelenleg hatályos 2. § (1) bekezdése értelmében 10.000 és 100.000 Ft közötti termékek esetén egy év jótállást kell vállalnia az eladó vállalkozásnak, ez azonban megszűnik, és minimum 2 év lesz a jótállás, azaz:

 •  a 10.000 ft és 250.000 ft közötti termékek esetén 2 év
 • a 250.000 Ft feletti termékek esetén 3 év

 jótállást kell vállalnia a vállalkozásoknak.

2. Külön rendeletben találhatók majd meg a tartós fogyasztási cikkek termékkategóriái

Rendelet 1. számú melléklete, mely jelenleg a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikek kategóriáit sorolja fel hatályát veszti, és azok a kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkek termékcsoportjainak megnevezéséről szóló miniszteri rendeletben fognak külön szerepelni. Ez a rendelet a blogbejegyezés írásakor még csak tervezet szintjén ismert.

3. Elsősorban a jótállási jegyen feltüntetett vételárat kell visszafizetni a vásárlónak

Rendelet azon szakaszai, melyek az eladó vételár visszafizetési kötelezettségéről rendelkeznek kiegészítésre, pontosításra kerülnek. Jelenleg a Rendelet a vásárló által bemutatott nyugtán szereplő ár visszafizetéséről rendelkezik, de ez kiegészül azzal, hogy vállalkozás köteles elsősorban a jótállási jegyen, annak hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton szereplő vételárat visszafizetni. Ez kisebb pontosítás, azonban figyelni kell arra, hogy az ÁSZF-ben is az új rendelkezés szerinti tájékoztatás szerepeljen. 

Ennek a gyakorlati alapja, hogy korábbi jogszabály módosítás miatt, 2023. június 25. napjától a jótállási jegyen a termék vételárát is fel kell tüntetni.

4. A jótállási igény bejelentése

Kisebb, de mindenképp ÁSZF-et is érintő pontosítása a Rendeletnek, hogy a vásárló a jótállási igényét nem érvényesítheti, hanem bejelentheti a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül.

5. A 4. alkalommal történő meghibásodás esetén csere

Rendeletnek változik az a rendelkezése is, mely a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követő meghibásodás esetén követendő eljárást szabályozza. Amennyiben a fogyasztási cikk a jótállási időtartam alatt három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

Rendelet szövegéből törlésre került az, hogy a fogyasztó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a fogyasztó a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére jogosult kijavítani vagy mással kijavíttatni.

6. Elállás esetén a vásárló a webáruház üzletébe is visszaviheti a terméket

Fontos változás, hogy a Korm. rendelet 24. §-a, mely az elállással érintett termék vásárló által történő visszaküldéséről rendelkezik kiegészül a (4) bekezdéssel, mely szerint a fogyasztó a jövőben jogosult arra, hogy  – amennyiben a webáruház rendelkezik üzlethelyiséggel is, ahol a terméket értékesíti – az elállással érintett terméket a webáruház üzletébe visszavigye, tehát nem szükséges a vállalkozás címére visszaküldeni, annak költségét viselni. 

Fontos, hogy ez az új fogyasztói jog is szerepeljen a webáruház ÁSZF-ében, annak érdekében, hogy a vásárlók előzetes tájékoztatást kapjanak a termék visszaküldésének e formájáról.

7. Változik a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

Korm. rendelet 3. számú mellékletének minta tájékoztatóján belül a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatások szövegei módosulnak  2024.05.08. napjával.

Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése értelmében a vállalkozás a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről  és  a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló előzetes tájékoztatást a 3. mellékletben foglalt mintatájékoztató útján is megadhatja.

Amennyiben tehát a webáruház ÁSZF-e e tájékoztató alapján adta meg eddig a tájékoztatását, módosítani szükséges az ÁSZF-ét az új szövegezés szerint. 

A minta tájékoztatónak azonban vannak olyan változásai is, melyeket annak a webshopnak is át kell vezetnie az ÁSZF-én, aki nem a mintatájékoztató szövegét alkalmazza egy az egyben. 

Ugyanazon hiba miatti igények érvényesítése párhuzamosan:

A termékszavatosság körében a minta tájékoztató jelenleg hatályos szövege szerint a fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Ez módosul arra, hogy ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti. 

A jótállás körében is a fentiekhez hasonlóan módosul a minta tájékoztató, és míg a jelenleg hatályos szöveg szerint ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a fogyasztó, addig a 2024.05.08. napjától hatályos szöveg szerint ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, valamint termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Ha viszont egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő igényét (például a vállalkozás kicserélte a terméket), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.

A termékszavatosságról szóló tájékoztatónak egyéb részei pontosításra kerültek, így míg a jelenleg hatályos szöveg szerint a termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a fogyasztó, addig a módosítást követően a tájékoztató szövege szerint  a termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben gyakorolhatja, és törlésre került a kizárólag szó.

A bizonyításra vonatkozóan az új szöveg szerint a termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi forgalomba hozatal időpontjában fennállt, a jelenleg hatályos szöveg csak annyit tartalmaz, hogy a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak  kell bizonyítania.

A jótállásról szóló tájékoztató jelenleg csak a vállalkozás jótállási kötelezettség alóli mentesülésére vaontkozó tájékoztatásra ad minta szöveget, a módosítással azonban kiegészül ez a rész a jótállásból eredő jogok gyakorlásával, az új sávos jótállási idővel, a jótállás érvényesítésének feltételeivel kapcsolatos tájékoztatásokkal.

8. További változások a jótállás körében

8.1. A Jótállás feltétele lehet a szakszerű beüzemelés mellett a szakszerű üzemben tartáskarbantartás is

A jelenleg hatályos Rendelet alapján a jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Ez a rendelkezés kiegészül azzal, hogy a „helyezés” szó helyébe a „helyezése vagy üzemben tartása” szöveg lép, mellyel egyértelmű lesz, hogy nemcsak a beüzemelés, hanem az üzemben tartás, így péládul az időszakonkénti karbantartás, felülvizsgálat is előírható a jótállás feltételéül. Ennek természetesen indokolhatónak és valósnak kell lennie adott termék esetében.

8.2. Jótállási jegy átadásának határideje

Jelenleg úgy szól a Rendelet a jótállási jegy átadásával kapcsolatban, hogy azt a termékkel együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A Rendelet erre vonatkozó rendelkezése kiegészül azzal, hogy a távollévők közötti szerződés esetében legkésőbb a fogyasztási cikk átadását vagy üzembe helyezését követő napon kell a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

8.3. Elektronikus jótállási jegy kiállítása egyszerűbbé válik

A módosítások alapján a jövőben az elektronikusan kiállított jótállási jegy esetben nem kötelező sem elektronikus aláírást elhelyezni a jótállási jegyen, sem az eladó aláírását és bélyegzőlenyomtatát elhelyezi a jótállási jegyre. Ezzel egyszerűbb lesz elektronikus jótállási jegyet kiállítani.

9. Lényeges változás az adattörlő kódokkal kapcsolatos kötelezettségekben

2024.08.21. napjával jelentősen módosul az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló a 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet.

Már 2024.05.08. napjával kiegészítésre kerül a jogszabály a csomagküldő kereskedelem fogalmával, valamint pontosításra kerül a fogyasztó fogalma, azaz, hogy ki részére kötelező átadni az adattörlő kódot. 

A legjelentősebb változás, hogy 2024.08.21. napjával a jogszabály kötelezettje lesz az úgynevezett online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője is a kereskedő mellett. Az online számlázási funkicóval rendelkező program működtetője az a személy vagy szervezet, aki vagy amely felhasználói számára a hálózaton keresztül elérhető, számlázási szolgáltatás igénybevételét biztosítja, és akinek vagy amelynek a tárgyévet megelőző évben legalább 1000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítő ügyfele volt, akik vagy amelyek a tárgyévet megelőző évben legalább 100 000 online számlaadat-szolgáltatást teljesítettek.

Ki adja át az adattörlő kódot a vásárlónak a jogszabálymódosítás után?

A módosítás következtében az adattörlő kódot az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rögzíti, ha a kereskedő online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot.

A kereskedő adja át az adattörlő kódot a fogyasztó részére a kereskedő NAV felé tett, erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata esetén, valamint ha a kereskedő nem online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot.

Ki felel az adattörlő kód átadásáért?

A jogszabály módosításának következtében az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásáért a kereskedő és az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője egyetemlegesen felel majd 2024.08.21. napjától.

Mit jelent ez pontosabban?

A módosítás hatályba lépésével nemcsak a kereskedő, hanem az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője részére is ad át a NAV adattörlő kódot.

Ha a kereskedő online számlázási funkcióval rendelkező programmal állítja ki a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylatot, a bizonylaton az adattörlő kódot az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője rögzíti.

Az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője köteles az online számlázási szolgáltatást úgy nyújtani, hogy a szolgáltatás emberi beavatkozás nélkül azonosítsa a rendelet hatálya alá tartozó tartós adathordozót, és automatikusan szolgáltassa az adathordozóhoz az adattörlő kódot. 

Ki felel az adattörlő kód átadásának elmulasztásáért?

A kereskedő felel az adattörlő kód fogyasztó részére történő átadásának elmulasztásáért, ha az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni.

Ez tehát azt jelenti, hogy az online számlázási funkcióval rendelkező program működtetője mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kereskedő a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program nem volt képes felismerni. 

A kereskedő akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a tartós adathordozó megjelöléséhez olyan megjelölést használt, amelyet az online számlázási funkcióval rendelkező program felismert, vagy azért nem ismert fel, mert online számlázási szolgáltatás emberi beavatkozás nélkül nem volt képes azonosítani a tartós adathordozót.

Változik az adattörlő kódokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

A jelenleg hatályos jogszabály arra kötelezi a tartós adathordozót értékesítő webáruházakat, hogy a honlapjuk nyitó oldalán, valamint a tartós adathordozó termékek adatlapján is jelenítse meg a jogszabály melléklete szerinti tájékoztatást.

A módosítás hatályba lépésével a tartós adathordozó termékleírásában jól látható módon kell közzétennie a vállalkozásnak a 2. melléklet szerinti új tájékoztatót, az 1. számú melléklet szerinti tájékoztatót pedig a kereskedőknek a tartós adathordozó eszközöket tartalmazó részlegén köteles jól látható módon, információs táblán közzétenni.

A Fogyasztó Barát végleges megoldás webshopja számára!

Ha Önnek is gondot okoz a gyakran és sokszor áttekinthetetlenül változó jogszabályok követése, és a webshop ÁSZF-e jogszerűen tartása, akkor váltson most, használja a Fogyasztó Barát ÁSZF SABLON & GENERÁTORT! A rendszerrel a mindenkor hatályos jogszabályok szerint tudja tájékoztatni a vásárlóit, a jogszabályváltozásoknál pedig már Ön helyett fog dolgozni, és automatikusan frissül!

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Minimális szövegbevitellel (pl. a megrendelés menete), adatok megadásával (pl. cégadatok), és a program által felajánlott lehetőségek kijelölésével (pl. van-e regisztráció, a visszaigazolás módja, stb.) gyorsan és egyszerűen generálhatunk dokumentumokat PDF, HTML, WIDGET és EMBED formátumban. A beillesztő kód bemásolásával az ÁSZF megjelenik a webshopban, és minden jogszabályváltozáskor automatikusan frissül.

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshop ÁSZF-ét, várja felkészülten a  jogszabályváltozásokat, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!