A KÁRVESZÉLY ÁTSZÁLLÁSA

Mikortól viseli a fogyasztó a megrendelt termék elvesztésének, sérülésének kockázatát?

A kárveszély átszállása

A megrendelt terméket a webáruház a fogyasztó által kiválasztott szállítási móddal eljuttatja a fogyasztó részére, vagy átadja a fogyasztó által megbízott fuvarozónak. Amennyiben a termék a webáruháztól fogyasztóig történő úton megsérül, megsemmisül vagy elveszik, sokszor vita merül fel azzal kapcsolatban, hogy kit terhel a felelősség ilyen esetben. A webáruház, a fogyasztó vagy a fuvarozó az, akinek viselnie kell a dologban bekövetkezett, vagy annak elvesztésével keletkezett kárt?

A fogyasztók és a webáruházak sincsenek mindig tisztában azzal, hogy mikortól kit terhel a fenti felelősség, illetve mi a teendő akkor, ha bekövetkezett a káresemény. Ez utóbbi helyzetet bonyolítja, hogy harmadik félként a fuvarozó is megjelenik.

Jelen írásban a kárveszély átszállás szabályáról és annak gyakorlati következményeiről lesz szó röviden.

Mit értünk kárveszély viselése alatt?

Elsősorban tisztázni szükséges mi is az a kárveszélyviselés. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:22. § szabályából kell kiindulni, mely értelmében „A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dolog hasznait szedni; viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.”

Kárveszélyviselés a dologban bekövetkezett olyan károk tulajdonos általi viselését jelenti, melyek megtérítésére senki mást nem lehet kötelezni. A kárveszélyviselés nem mást jelent tehát, mint azt, hogy kit terhel a dolog elvesztésének, megsérülésének, meghibásodásának a kockázata, amelyért harmadik személy nem tehető felelőssé.

A kárveszély átszállása

A kárveszélyviselés mint tulajdonost terhelő kötelezettség azonban átszállhat másra jogszabály vagy szerződés alapján. A webáruházi értékesítés során, az adásvételi szerződések megkötése esetén is ez történik, de a kérdés az, hogy pontosan mikor?

A Ptk. 6:122. § -a értelmében “A teljesítéssel a kárveszély – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a másik félre száll át.”

A szerződések általános szabályai alapján tehát a kárveszély a szerződés teljesítésével száll át a másik félre. A teljesítés helye pedig főszabályként a kötelezett telephelye.

A Ptk. 6:219. § -a ugyanakkor a fogyasztói adásvételek – melyek a netes vásárlások is – vonatkozásában külön rendelkezik az uniós irányelvvel összhangban akként, hogy „Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.”

A kárveszély tehát a fenti rendelkezés alapján a webáruház és fogyasztó közötti adásvételek esetén is a termék átadásával száll át, de csak abban az esetben, ha az eladó vállalja a termék vevőhöz való eljuttatását, azaz ha a webáruház által megbízott futárcég teljesíti a termék kiszállítását.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve 20. cikke értelmében” Olyan szerződések esetében, amelyeknél a kereskedő elküldi az árukat a fogyasztónak, az áruk elveszésének vagy sérülésének kockázata akkor száll át a fogyasztóra, amikor a fogyasztó vagy az általa kijelölt, a szállítótól eltérő harmadik fél birtokba vette az árukat. Ugyanakkor, a kárveszély a szállítónak történő átadáskor – a fogyasztó szállítóval szembeni jogainak sérelme nélkül – átszáll a fogyasztóra, amennyiben a szállítót a fogyasztó bízta meg a szállítással, és a kiválasztott szállítót nem a kereskedő ajánlotta.”

A kárveszély tehát a termék birtokba vételével száll át a fogyasztóra, akkor, amikor azt kézhez kapta ő maga, vagy az általa átvételre kijelölt harmadik fél. E rendelkezésekből az látszik, hogy a jogszabályok a fogyasztót védik egészen a birtokba vételig, hiszen a kockázatviselés egészen a dolog átvételéig a webáruházat terheli.

De mi a helyzet akkor, ha a terméket a fogyasztó által megbízott fuvarozó szállítja el?

Ebben az esetben is a termék átadásával száll át a kárveszély, de a fogyasztó által választott fuvarozónak történő átadással. Ebben az esetben, – azaz ha saját maga választja meg a fuvarozót – akkor a kárveszélyviselés az általános szabályok szerint történik.

Fontos szabály azonban, hogy ha a fogyasztó olyan fuvarozót bízott meg, akit a vállalkozó ajánlott neki, akkor a kockázatviselés a termék kiszállításáig szintén a webáruházat terheli, a fuvarozás idejére a kockázatot ő vállalja, és a birtokbavétellel száll át ez esetben is a kárveszély.

Amíg tehát a kárveszély nem száll át a fogyasztóra, addig a webáruház viseli a dologgal kapcsolatos valamennyi kockázatot, és amennyiben bekövetkezik a káresemény őt terhel minden kötelezettség továbbra is, nem mentesül a szerződési kötelem alól sem, tehát termék elvesztése esetén újra ki kell szállítania a terméket, és a dologban bekövetkezett kár viselése is őt terheli.

Ha a csomagolás vagy ha a csomag sérült

A kárveszély a birtokba vétellel akkor is átszáll a fogyasztóra, ha nem ellenőrizte le a csomag épségét. Az alábbiakban röviden kitérünk arra, hogy mit tehetnek a felek a csomag sérülése esetén.

Célszerű ha a webáruház lehetőséget biztosít a fogyasztó számára, hogy a csomag kézbesítésekor ne csak a csomagolás épségéről, hanem a csomag tartalmának épségéről is meg tudjon győződni.

A fenti eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha a webáruház és a futár cég előzetesen ilyen eljárásrendben állapodott meg a szerződéskötéskor. Erről egyébként fontos tájékoztatni a fogyasztót is a csomag feladásakor és felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben tudja a csomagolást bontsa fel és ellenőrizze annak tartalmát. Ez azért jó megoldás, mert az esetleges kárról jegyzőkönyv készül egyből a kiszállításkor, és ez megkönnyíti a webáruház számára is a későbbi bizonyítást, igényérvényesítést.

Ha a csomag leszállításakor a fogyasztó azt tapasztalja, hogy a csomagolás sérült, akkor kárfelvételi jegyzőkönyv felvétele javasolt.

Ha a termék maga is sérült, és a fogyasztó már átvette a csomagot akkor pedig panasszal élhet a webáruház felé és a webáruháznak kell bizonyítania, hogy a termék az átadáskor nem volt hibás.

A webáruház a sérült csomag miatti kárigényét a fuvarozó céggel szemben érvényesítheti. Ez sem olyan egyszerű azonban, mivel a csomagküldő cégek arra hivatkozással zárják ki felelősségüket, hogy a termék becsomagolása nem volt megfelelő. Egyes futárcégek már az üzletszabályzatukban előre kikötik milyen csomagolást tekintenek biztonságosnak.

A Ptk. 6:269. § is rögzíti, hogy „A feladó a fuvarozóval szemben felelős azért a kárért, amely a nem megfelelő vagy hiányzó csomagolásból, a küldeménnyel kapcsolatos adatok, információk és okmányok hiányából, hiányosságából vagy pontatlanságából származott.”

A webáruháznak tehát bizonyítania kell, hogy a termék a becsomagoláskor még hibátlan volt, és a sérülés a szállítás alatt keletkezett. A gyakorlatban erre legkézenfekvőbb, ha a webáruház felvételt készít a termék becsomagolásáról, melyből egyértelmű hogy az ép, és a csomagolás is oly módon történt, hogy az védje a terméket.

Összességében tehát elmondható, hogy a fuvarozó a kárért való helytállást akkor vállalja, ha bizonyítható, hogy a termék a helytelen, vagy felróható magatartással történő szállítás folytán sérült meg. Ezt bizonyítani pedig a fogyasztó és a webáruház tudja, legegyszerűbben a kiszállításkor a termék épségét ellenőrző átadás-átvétellel.

Ha a csomag elveszett

Ptk. 6:268. § (4) bekezdése értelmében „A küldemény elveszettnek minősül, ha azt a fuvarozó a fuvarozási határidő lejártától számított harmincadik napon belül nem szolgáltatja ki. Ha a küldemény a kártérítés megfizetése után megkerül, a fuvarozó köteles a feladót a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni, és a feladó jogosult a küldeménnyel rendelkezni.”

A Ptk. fenti szabálya meghatározza mikor tekinthető elveszettnek a csomag, és mely esetben jogosult emiatt kártérítésre a webáruház, mint feladó. Tekintettel arra, hogy az elveszett küldemény tulajdonjoga nem száll át másra, a fuvarozó a később megkerült csomagról köteles értesíteni a webáruházat, és azt visszajuttatni hozzá, ez utóbbi pedig a kártérítéssel el kell számoljon a neki okozott károk beszámításával.

A webáruháznak célszerű a fogyasztót a csomag feladásáról tájékoztatni, és felhívni a figyelmét arra, hogy ha nem érkezik meg egy megadott időn belül, akkor azt jelezze a webáruház felé, így lehetőség van a fuvarozónál is minél előbb érdeklődni.

Ha a csomag elveszett, akkor a fogyasztó részére a lehető legrövidebb időn belül pótolni kell a csomag kiküldését, vagy a vételár visszafizetését, tekintettel arra, hogy – mivel átadás nem volt – a webáruház viseli a termék elvesztésének kockázatát.

Töltse ki adatait

Generálja a dokumentumokat

Fogyasztó Barát - beágyazó kódok

Illessze be a kódokat a webshopjába

Nincs több dolga vele

Általános Szerződési Feltételek

Adatkezelési Tájékoztató

Képes Fogyasztói Tájékoztató

Automatikusan frissül

Oldja meg végleg!

Tegye rendbe most a webshopja ÁSZF-ét, hogy az megfeleljen a májusi jogszabályváltozásoknak, és használja ki a Fogyasztó Barát minden funkcióját!

Iratkozzon fel a hírlevélre!

Ha Ön is szeretne a webshopokat érintő jogszabályváltozásokról értesülni, és ehhez hasonló összefoglalót kapni, iratkozzon
fel a hírlevelünkre!